خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

واحــــد خدمات پس از فــروش شرکت جیلران موتور بــا هدف ارائه خـدمات و کـالاهای پشتیبان در حـداکثر مطلوبیت به لحـــاظ کیفــــی و همچنین متناسب با خواست و نیاز مشتریان در جهت تحصیل اطمینـان خـاطر، افزایش رضـایت و ایجـاد وفـــــاداری در آنــان در حــــوزه هـــای عملیاتی زیر تشکیل گردیده است.

•  شبکه عاملیت های مجاز
•  پشتیبانی فنی و آموزش
 گـــارانتی
 قطعـــات

dopoxetine online buy cheap zoloft reviews natural alternative