شرایط اخذ عاملیت مجاز

- اصل فرم تکمیل شده تقاضای عاملیت مجاز (جهت دریافت فرم اینجا را کلیک کنید)

- داشتن حداقل فضا (نمایشگاه، تعمیرگاه و قطعات) جهت اجرای استاندارد سازی عاملیت ۱۵۰۰ ~ ۱۰۰۰   مترمربع

(فروشگاه: ۳۰۰~۱۵۰ مترمربع ، تعمیرگاه: ۱۱۰۰~۸۰۰ مترمربع ، انبار قطعات یدکی و داغی:  ۱۰۰~۵۰  مترمربع)

تذکر: فضا های اظهار شده می بایست در تملک و یا اجاره بلند مدت (۵ سال به بالا) متقاضی باشد.

- توانائی تعهد وثیقه ملکی از طرف متقاضی تا سقف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال