مدارک جهت ارائه به واحد شبکه عاملیت های مجاز شرکت جیلران موتور

-        فرم تکمیل شده تقاضای عاملیت مجاز

-        تهیه تصاویر از فضاهای اظهارشده در فرم تقاضا به تفکیک فضای نمایشگاه و تعمیرگاه

-        تهیه نقشه جانمایی یا لی اوت فضاها به تفکیک فضای نمایشگاه و تعمیرگاه با مشخص بودن متراژ فضاها بطور دقیق